دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدقلی   نادعلیان

پست الکترونیکی : m-nadalian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه علوم درمانگاهی (مقطع دکتری)

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1376/11/01

محمدقلی نادعلیان

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^